Lynk & Co tập trung vào việc mở rộng và tạo ra mạng lưới kết nối tất cả các đô thị mở trên toàn thế giới. Đến nay, công ty đã có hơn 330 điểm bán trên toàn cầu và đạt doanh số hơn 860.000 tính đến thời điểm hiện tại (tháng 6 năm 2023).